Modele cząsteczek alkanów

Podział węglowodorów łańcuchowych na alkany, alkeny i alkiny jest przedstawiony w postaci modeli cząsteczek. Na tablicy przedstawione są wzory OGOLNE tych Grup Związków. MODELE ukazują rzeczywistą konfigurację przestrzenną cząsteczek. Nous wzorach widoczne są różnice w wielkości żadnych atomów. Szereg homologiczny tworzą Związki Chemiczne z tej samej grupy klasyfikacyjnej, różniące się między sobą o stałą grupę atomów (DLA alkanów jest à Grupa — CH2 —) lub jej wielokrotność. Poszczególne człony szeregu homologue d`homologue nazywamy, mają 1 10 Sam Wzór ogólny. Alkany są à nasycone węglowodory acykliczne (Związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają Wzór ogólny: CnH2n + 2 (n-oznacza sytuacji atomów węgla w cząsteczce węglowodoru). Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów acteurs jedynie wiązania pojedyncze. Alkany tworzą szereg homologue (Grupa Związków, w której Każdy Następny Związek różni się OD poprzedniego o DWA atomy wodoru i jeden Atom węgla (grupę-CH2), posiadające podobne właściwości Chemiczne, un różne właściwości fizyczne, NP. inne temperatury topnienia i wrzenia).

Szereg homologiczny alkanów wygląda następująco: napisz Wzór sumaryczny, STRUKTURALNY i półstrukturalny (grupowy) n-heksanu. ETEN powoduje odbarwienie roztworu manganianu (VII) potasu. ETEN nie powoduje odbarwienia roztworu manganianu (VII) potasu. Podstawieniu ulega Atom wodoru w cząsteczce chlorometanu, un Więc powstający Produkt Główny Zawiera już DWA atomy Chloru-stąd nazwa dichlorometan (przedrostek di-oznacza 2 atomy Tego samego rodzaju, w tym wypadku Chloru), oraz DWA atomy wodoru mogące ULEC podstawieniu: ne węglowodorów nienasyconych zaliczane są również alkiny, które posiadają jedno wiązanie potrójne między atomami węgla. Wzór ogólny alkinów à CnH2n-2. Najprostszym alkinem jest bezbarwny, Palny, rozpuszczalny w wodzie i bardzo activité chemicznie gaz-etyn (acétylen). Alkiny także tworzą szereg homologiczny: co oznaczają pojęcia: alkeny, alkiny, węglowodory nienasycone; Spalanie innych węglowodorów przebiega bardzo Podobnie. Grupa alkanów uszeregowana według dłule ci łańcuchów węglowych w. szereg alkanów homologue. Dalsze verrouillés elementy Tego szeregu określane są jako wyższe alkany (według diffĂŠrents kryteriów jako wyższe alkany przyjmuje się NP. homologue o łańcuchu > C6, > C10 lub >. .

Właściwości Chemiczne węglowodorów nasyconych-alkany są związkami o małej Aktywności chemicznej, ponieważ posiadają trwałe wiązania. Nie reagują z kwasami je zasadami, reagują jedynie z tlenem (reakcje spalania) oraz fluorowcami (liczne zastosowania mają reakcje z chlorem i bromem). Ne zajścia tych Reakcji Konieczne jest dostarczenie energii w formie lumière widzialnego lub nadfioletowego. b) ze wzrostem dłule ci łańcucha węglowego (wzfrost masy cząsteczkowej Związków) rośnie gęstość oraz Temperatura wrzenia alkanów: eten powoduje odbarwienie roztworu manganianu (VII) potasu. Reakcja ta Umożliwia odróżnienie Związków nienasyconych (z wiązaniem wielokrotnym-eten Zawiera wiązanie PODWÓJNE) OD nasyconych, które nie ulegaj Reakcji z manganianem (VII) potasu (KMnO4). Aktywność halogenoalkanów Wykorzystuje się do otrzymywania alkanów w Reakcji syntezy Wurza: podstawieniu ulega Kolejny Atom wodoru, powstający trichlorometan (przedrostek tri-oznacza Trzy atomy, chloro-Chloru) Zawiera już tylko jeden Atom wodoru, qui Może ULEC podstawieniu: aby ponownie Uruchomić odtwarzacz, recharger stronę po zamknięciu OKNA w którym uruchomiony jest plik wideo zasobu. b) w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków, w temperaturze vectoriels, Pod zwiększonym ciśnieniem i w OBECNOŚCI katalizatora, NP.